Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

Οταν οι Αρχές δεν γνώριζαν τους τρομοκράτες

Το κείμενο που θα διαβάσετε σε αυτή τη σελίδα δεν είναι ευθυμογράφημα. Είναι μία πραγματική «εγκύκλιος διαταγή», την οποία εξέδωσε στις 3 Δεκεμβρίου 1883 ο υπερνοματάρχης Εμμανουήλ Λαγουδάκης, αστυνομικός διοικητής Δημητσάνας.
Αφορά στην προετοιμασία της πόλης ενόψει της γιορτής του Αγίου Νικολάου, καθώς και τη συμπεριφορά των κατοίκων στη διάρκεια του εορτασμού.
Το μοναδικό αυτό ντοκουμέντο ανακαλύφθηκε πρόσφατα στη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας.
Διατηρούμε την ανορθογραφία του κειμένου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 1883 – ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΟΜΑΤΑΡΧΟΥ
Εν όψει της εορτής του Αγίου Νικολάου

Προς άπασας τας Αρχάς του Κράτους. Νομάρχας και Δημάρχας της υπ΄εμέ Αστυνομικής Περιφέρειας της πόλεως Δημητσάνας.

Αρθρον 1ον – Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριον Πέμπτην επτά Δεκεμβρίου 1883 κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως.

Αρθρον 2ον – Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλωσι την εγχώρια αιδώ.

Αρθρον 3ον – Να θέσωσι φύμοτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναικών ακαταλήλων συμπεριφοράς εις τους ξένους κατά τη υπερτελουμένην ενταύθα πανήγυριν.

Αρθρον 4ον – Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.

Αρθρον 5ον – Θα τους πεθάνω δι΄άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, λαχανοπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών, των σταθμών των και των μέτρων των προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας.

Αρθρον 6ον – Απαγορεύεται το πλύσιμο εν τη θαλάσση. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ΄όλην την διάρκεια της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θάλασσας αμφοτέρων των γενών, προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Αρθρον 7ον – Οσοι παρ΄εμού οφθώσιν και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θήλεων θέλουσι ραβδισθή ανελιπώς εν τω κρατητηρίω.

Αρθρον 8ον – Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν κατακρατήσεως παίδων ως και από ελεώνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδοντα ψιτ-ψιτ-ψιτ όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και καταπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.

Αρθρον 9ον – Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω, πλην των λεσχών την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την 11ην της νυκτός, των δε θεαμάτων την 12ην μερονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωϊαν περί το λυκαυγές άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβοηθήτων κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Αρθρον 10ον – Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγγουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομο βήξιμον, η εκκαθάρισις της ρινός εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνον αφάς όπως λέγανε οι παπούδες μας.

Αρθρον 11ον – Απαγορεύται το συνομιλείν εντός λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας ως και το τάραγμα του ύδατος δι΄αερίων αφεδωνοκρουστών.

Αρθρον 12ον – Απαγορεύεται κατά το ουρείν το παίξιμο του κρέατος.

Αρθρον 13ον – Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ΄εμέ όργανα.Εν Δημητσάνα τη 3 Δεκεμβρίου 1883
Ο Αστυνομικός Διοικητής
Εμμ. Λαγουδάκης
ΥΠΕΝΟΜΑΤΑΡΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: